Inwentaryzacja

Inwentaryzacja w pigułce!Systematycznie powtarzający się obowiązek inwentaryzowania składników majątkowych może stać się nie lada problemem wielu przedsiębiorców i firm działających na polskim rynku. Brak wiedzy teoretycznej, a także praktycznych umiejętności w wielu przypadkach powoduje duże utrudnienia i problemy w sprawnym przeprowadzeniu tego skomplikowanego przedsięwzięcia.

Sam obowiązek przeprowadzania cyklicznej inwentaryzacji jak i podstawowe zasady dokonania jej uregulowane zostały w ustawie o rachunkowości. Wiele wskazówek co do poprawności zastosowanych metod, systematyki i wyliczeń zawierają także przepisy określające zasady prowadzenia ewidencji księgowych. Wiele zagadnień nie zostało uregulowanych prawnie, w tym zakresie stosuje się wytyczne wynikające ze zwyczajów czy wieloletniej praktyki firm.

Inwentaryzacja rozumiana jako zespół czynności, których dokonanie umożliwia zbadanie rzeczywistego stanu składników majątku firmy jest procesem przeprowadzonym cyklicznie. Przepisy nakładają obowiązek jej przeprowadzenia raz do roku, w zależności od specyfiki danej firmy i potrzeb wynikających z wewnętrznych ustaleń jednostki można całą procedurę powtarzać częściej.

Oprócz wykonania obowiązku wynikającego z przepisu ustawy inwentaryzacja niesie za sobą szereg pozytywnych możliwości. W wielu przypadkach jest to jedna z nielicznych możliwości sprawdzenia faktycznego stanu i ilości posiadanych przez firmę aktywów i pasywów. Niejednokrotnie wyniki inwentaryzacji stanowią podstawę do rozliczenia osób, którym powierzono w opiekę mienie i majątek jednostki. Tak powszechny spis majątku daje bowiem możliwość wykrycia wszelkich niezgodności, zarówno nadwyżek jak i niedoborów, które muszą zostać wyjaśnione i skompensowane. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji porównywane są ze stanem ilościowym wynikającym z prowadzonych ewidencji.

Efekty przeprowadzonego badania pozwalają skorygować wyliczenia ewidencyjne do wartości odpowiadającej rzeczywistemu stanowi posiadania. Mimo kosztów jakie generuje proces przeprowadzania inwentaryzacji warto docenić wiedzę jaką dają jej efekty. Czasochłonność, a co za tym idzie również kosztowność przeprowadzanej inwentaryzacji może być główną przesłanką zniechęcającą do jej dokonywania. Gdyby nie wymogi prawne i z góry określone terminy w których spis musi być przeprowadzony wiele firm rezygnowałoby zapewne z tego rodzaju sprawdzenia stanu majątku, albo przynajmniej robiło by to zdecydowanie rzadziej.

postęp technologiczny w inwentaryzacji ma znaczenie....Postęp technologiczny usprawniający wiele dziedzin życia człowieka również w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji ułatwił znacznie cały proces. Urządzenia, które można wykorzystywać w inwentaryzacji zdecydowanie przyśpieszają całą procedurę czyniąc ją łatwiejszą i mniej pracochłonną. Niemałe znaczenie ma wykorzystanie funkcjonalności kodów kreskowych, które odczytywane przez przenośne czytniki pozwalają za szybkie sprawdzenie ilościowe posiadanych na stanie firmy materiałów i towarów. Mobilność urządzeń sczytujących kody, kompatybilność z urządzeniami komputerowymi oraz opracowywane coraz to nowsze programy komputerowe wspomagające gospodarowanie materiałami, towarami czy środkami trwałymi. Opracowywane programy komputerowe pozwalają na tworzenie różnorakich zestawień i raportów z przeprowadzonej inwentaryzacji. Mimo wielu dostępnych udogodnień inwentaryzacja jest często zadaniem mobilizującym do wysiłku większość zespołu pracowników firmy.

Specyfika działalności firmy decyduje w dużej mierze o tym jak czasochłonny i pracochłonny będzie cały proces. Placówki handlu detalicznego uskarżać się mogą na jedne z najtrudniejszych i najbardziej mozolnych inwentaryzacji ze względu na zasobność posiadanych zapasów magazynowych. Stąd firmy, które nie mogą sobie pozwolić na przestój w działalności, które zobowiązane są do przeprowadzania spisu mając świadomość jak wielki ogrom pracy trzeba włożyć w jego realizację często korzystają z usług zewnętrznych firm oferujących kompleksowe usługi inwentaryzacyjne. Mimo sporych nakładów finansowych, nakładów pracy i czasu większość firm szkoli własnych pracowników i przy ich pomocy decyduje się na samodzielne przeprowadzenie inwentaryzacji, często z wykorzystaniem dobrodziejstw elektroniki i informatyki.